ПРВАТА НАУЧНА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЈА: „РАЗВОЈОТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА СЕСТРИНСКАТА ПРОФЕСИЈА НА БАЛКАНОТ“

Во периодот од 02.11 до 05.11.2023 година се одржа Првата научна Балканска конференција на тема: „Развојот на образованието на сестринската професија на Балканот“, во организација на Високата стручна школа „Медика“ од Белград. Овој настан беше организиран во Лозница - Тршич, со помош од страна на Здружението на здравствени работници - Лозница.

Со свој говор конференцијата ја отворија основачот на ВСШ „Медика“, г-динот Душан Цогољевиќ и главната сестра на ОБ “Лозница“, која воедно е член и на извршниот одбор на БАМС, сестра Раденка Цирковиќ.На самиот настан, претседателот на Унијата на ЗМСТАС предводена од ЗМСТАС „ЗА НАС“, м-р Гордана Бешлиовска, која присуствуваше и како член на извршниот одбор на Балканската Асоцијација на Медицински сестри, имаше свое излагање со презентација на тема „Трновитовиот пат кон академска кариера - Образoванието на сестринската професија во Северна Македонија“.


Покрај формалното образование, како главна тема на оваа конференција, на округлата маса пак беа застапени и прашањата за начинот на кој може да се гради академска кариера во сестринството, нострификација на дипломите во Европската Унија, усогласување на наставниот план и програма на ниво на сите републики, можностите за преквалификација и значењето на практичната настава со сите свои недостатоци, можности и предности.Целта на оваа конференција беше да се направат размена на искуства во областа на образованието, да се идентификуваат проблематиките во однос на примена на стекнатите знаења во здравствениот систем, како и донесување на заеднички став за можностите преку кои би можеле да делуваат за решавање на овие точки.