ЈАКНЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ ВО НАШАТА ЗЕМЈА, ПРОЕКТ НА ЕУ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

Почитувани членови ве известуваме дека Унијата на ЗМСТАС предводена од здружението „За нас“ учествуваше на проектот на Европската Унија и Советот на Европа на тема „Јакнење на активностите против трговијата со луѓе во С.Македонија“.

Настанот го предводеа Нермина Факовиќ, Раководител на одделението за превентивна здравствена заштита од Министерството за здравство и Светлана Цветковска, Раководител на секторот за еднакви можности од Министерството за труд и социјална политика.Проектот "Спречување и борба против трговија со луѓе во Северна Македонија" се имплементира во рамките на заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа "Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција 2019 - 2022" ги поддржува властите во Северна Македонија во подобрување на идентификувањето, заштитата и помошта за жртвите на трговија со луѓе, во согласност со европските стандарди, како што е пропишано во препораките што произлегуваат од следењето на 
Конвенција на Советот на Европа за борбата против трговија со луѓе.

Хамиде Љатифи, Координатор на стоматолошки сестри при ЗМСТАС - ЗА НАС